REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.dayspashe.pl

Sklep internetowy sklep.dayspashe.pl jest własnością firmy

ELLIN Justyna Gwiazda-Wapińska

ul.Bukowińska 24a/164 02-703 Warszawa NIP: 774-299-10-76

Regon: 142115517 Nr rachunku: 53 1910 1048 2752 6629 6235 0001

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.pl

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

            Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.sklep.dayspashe.pl
 4.   Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod www.sklep.dayspashe.pl, za pośrednictwem którego klient może składać zamówienia;
 5.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia  umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 1. ZAMÓWIENIA
  1. Wszystkie zamówienia są przyjmowane przez stronę www.sklep.dayspashe.pl
  2. Klient podczas całego procesu zamówienia dokonuje wyboru towaru  oraz form płatności.
  3. Po złożeniu zamówienia Klient zostaje poinformowany drogą e-mailową o zmianach statusu jego zamówienia: od akceptacji lub odrzucenia jego zamówienia, po przyjęcie przez sklep płatności ( w przypadku formy pre-paid) oraz wysłanie towaru.
  4. Zamówienia drogą internetową przyjmowane są 24 godziny na dobę.
  5. Przewidywany czas realizacji 1-3dni
  6. Jeśli czas ten miałby się z jakichkolwiek przyczyn wydłużyć Klient zostaje o tym fakcie natychmiast poinformowany. W takim przypadku klient ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia.
  7. Na zakupiony towar wystawiamy paragon lub faktury VAT.
  8. Spełnienie warunków określonych przez Ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271) oraz Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204)
  9. Waga  towarów dostarczana jedną paczką to 30 kg.

 

 1. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  1. Przewidywany czas realizacji zamówienia (od chwili przyjęcia zamówienia do wysłania towaru kurierem) wynosi 1-3 dni.
  2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwie Firmy Kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

 

 1. PŁATNOŚCI
  1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zakupione towary w naszym sklepie:
   • za pobraniem: wówczas towar zostaje wysłany tego samego dnia (jeśli zamówienie zostało złożone do 13:00)
   • przelew bankowy: wówczas towar zostaje wysłany po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie (tego samego dnia, jeśli płatność zostanie zaksięgowana do godziny 12:00)
  2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay (tego samego dnia jeżeli transakcja zostanie zrealizowana do godziny 12:00)

 

 1. MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W ZAMÓWIENIU
  1. Klient ma prawo dokonać zmiany w zamówieniu lub wycofać jego realizację do momentu wysłania towaru.
  2. Klient może dokonać powyższych zmian poprzez skontaktowanie się drogą elektroniczną: sklep@dayspashe.pl

 

 1. CENY TOWARÓW W SKLEPIE
  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone w naszym sklepie są w złotych polskich  brutto(zawierają podatek VAT).
  2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów oraz wprowadzania promocji i wyprzedaży.
  3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  4. Promocje nie łączą się.
  5. Zamówienia dokonywane w naszym sklepie są realizowane na terytorium Polski, zagraniczne przesyłki są ustalane indywidualnie.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania mu Towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
  2. Do zachowania terminu o którym mowa pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres e-mailowy sklep@dayspashe.pl lub adres korespondencyjny sklepu
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma 14 dni na przesłanie oświadczenia, a następnie 14 dni na zwrot towaru do sklepu.
  4. Zakupiony towar  należy odesłać na adres korespondencyjny sklepu:

SHE DAY SPA

BRANICKIEGO 14 LOK.78U

02-972 WARSZAWA

Koszt odesłania Towaru pokrywa konsument.

 

 

 1. ZWROTY I  REKLAMACJE
  1. Wszystkie towary dostępne w naszym sklepie internetowym są oryginalne i pochodzą z legalnych źródeł.
  2. Klient ma prawo do reklamacji zamówionego towaru, gdy:
   • towar posiada wady fabryczne
   • towar został uszkodzony podczas transportu
   • towar otrzymany jest niezgodny z towarem zamówionym
  3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
  4. Celem skorzystania z prawa do reklamacji o której mowa w punkcie poprzednim należy wysłać na adres e-mailowy sklep@dayspashe.pl, bądź korespondencyjny zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową.
  5. W zawiadomieniu o którym mowa w punkcie poprzednim należy podać: imię i nazwisko Klienta, opis niezgodności oraz żądanie nieodpłatnej naprawy bądź wymiany Towaru na nowy,
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni towar dostarczany na terenie Polski, w przypadku reklamacji na towar dostarczany za granice kraju pocztą  polską termin 90 dni.
  7. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres:

She DAY SPA

Ul. Branickiego 14 lok.78U

02-972 Warszawa

 1. Gdy reklamacja zostanie uznana Klient otrzyma wymieniony towar, natomiast jeśli okaże się to niemożliwe wówczas zostanie mu zwrócona równowartość ceny towaru. W przypadku uznania reklamacji zostają zwrócone również Klientowi koszty przesyłki do takiej wysokości jakiej naliczył sklep.
 2. Koszt wysyłki i zwrotu przesyłki  zagranicznej w przypadku podania błędnie adresu dostarczenia towaru jest po stronie zamawiającego towar i pobierana jest z przedpłaty za towar.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie naszego sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  3. Wszystkie nazwy są własnością producentów.
  4. Regulamin sklepu obowiązuje od dnia 01.01.2016.
  5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 1. Postanowienia końcowe
 2.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą She s.c. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN NEWSLETTER

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy dokument (dalej również: „Regulamin”) określa szczegółowe zasady świadczenia usługi „Newsletter” przez ELLIN JUSTYNA GWIAZDA-WAPIŃSKA UL. BUKOWIŃSKA 24A/164 02-703 WARSZAWA, NIP: 7742991076, adres poczty elektronicznej: sklep@dayspashe.pl (dalej również: „Usługodawca”).
2. Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: „Usługobiorca”). W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Usługodawcy, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Usługodawca nie pobiera od Usługobiorców opłat za świadczenie usługi Newsletter.
3. Korzystanie z usługi Newsletter (w tym zawarcie Umowy) wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, a w przypadku odbiorców usługi Newsletter na podany numer komórkowy – telefon komórkowy; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (6) ważny/aktywny adres e-mail, a w przypadku odbiorców usługi Newsletter na podany numer komórkowy – ważny/aktywny numer telefonu komórkowego; (7) klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER

1. Usługa Newsletter, świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje:
a. otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy
b. otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy dane obejmujące swoje imię, nazwisko, ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, w tym w szczególności złożyli zamówienie lub założyli konto pod adresem internetowym: www.sklep.dayspashe.pl (dalej również: „Serwis”), drogą pocztową informacji handlowych dotyczących produktów w tym w szczególności bonów lub dedykowanych ofert promocyjnych,
c. otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój numer telefonu, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy i partnerów Usługodawcy (których aktualna lista podana jest w ramach Serwisu), w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.

2. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę:
a. udostępnienie co najmniej swojego adresu e-mail lub numeru telefonu, w tym w odpowiednim polu w Serwisie lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych odpowiednim kanałem;
b. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter). Link jest aktywny w okresie 7 dni od dnia jego wysłania przez Usługodawcę. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w tym terminie, proces rejestracji do usługi newsletter należy przeprowadzić od nowa.
2a. W przypadku braku akceptacji Regulaminu zgodnie z rozdziałem II pkt 2 lit. b) w okresie do 5 dni od dnia wysłania linku aktywacyjnego, do Klienta może zostać przesłane przypomnienie o możliwości dokonania akceptacji Regulaminu. 

3. Usługobiorca  w ramach Zapisu otrzymuje kod rabatowy uprawniający do jednorazowego zakupu z 20% rabatu w dowolnym momencie. Oferta nie łączy się z innymi promocjami. 

Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami.
4. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.

5. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
a. podawania Usługodawcy wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Usługobiorcy;
b. niezwłocznego aktualizowania danych podanych Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy;
c. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszający praw osób trzecich, zgodny z postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter.
2. Usługodawca, aby zapewnić prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Usługobiorców, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Usługobiorcy, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Serwis oraz czy i jakie produkty kupuje lub rezerwuje w sklepach stacjonarnych należących do Usługodawcy.
3. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom korzystanie z usługi Newsletter w sposób anonimowy w sytuacji, gdy podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy, a Usługobiorca nie podał Usługodawcy innych danych osobowych.
5. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z usługi Newsletter, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w ramach Serwisu.
IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA USŁUGODAWCY
Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), udostępnianych przez Usługodawcę lub partnerów Usługodawcy, w szczególności prawa autorskie, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Usługobiorca może zgłaszać zastrzeżenia związane z usługą Newsletter w formie reklamacji.
2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
3. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newsletter można składać na adres e-mail sklep@dayspashe.pl
4. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska, danych kontaktowych składającego reklamację, a także opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
5. Ani Usługodawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Usługobiorcy nie będącego konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Usługobiorcy nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do kwoty jednego tysiąca złotych.

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ ZMIANA REGULAMINU

1. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w  wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter.
2. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako (katalog zamknięty):
a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

3. Usługodawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 2 powyżej wysyła na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.
4. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, o których mowa w pkt IV powyżej, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Usługobiorca (katalog zamknięty) narusza postanowienia pkt II. ust. 4 lit. c Regulaminu.
5. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
6. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
7. W przypadku dokonania istotnych zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.
8. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny również pod adresem Regulamin - Newsletter (sklep.dayspashe.pl) i obowiązuje od dnia 22.09.2023 r .
2. Umowa zawierana jest w języku polskim .
3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.
4. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.